AKUSTISET SOITTIMET

TERÄSKIELISET

Fender CD-60 NAT

MYYTY

Epiphone Hummingbird Artist

MYYTY

Landola DD-22

MYYTY

Eko Ranger 6E 

MYYTY

Ibanez AEG8E

MYYTY

Ovation Applause AE44II-5

MYYTY

Kingston Vintage Parlor 

MYYTY