AKUSTISET SOITTIMET

TERÄSKIELISET

MYYTY

Yamaha APXT2 

MYYTY

Hondo II H180A

MYYTY

Ibanez EW20ASENT1202 

MYYTY

Epiphone Hummingbird Artist

MYYTY

Landola DD-22

MYYTY

Eko Ranger 6E 

MYYTY

Ovation Applause AE44II-5

MYYTY

KLASSISET / UKULELET

Yamaha CS-40 

MYYTY

Harley Benton Ukulelet

MYYTY

Yamaha C-40 

MYYTY

Pro Arte GC-100 

MYYTY